Termeni si conditii

 1. Termeni ?i condi?ii

portal-justitie.ro administreaz? datele personale primite pe parcursul utiliz?rii paginilor web în conformitate cu dispozi?iile legisla?iei în vigoare privind protec?ia datelor personale ?i difuzarea datelor de interes public (în conformitate cu prevederile Legii 677/2001).

În cazul în care dumneavoastr? pune?i în mod voluntar la dispozi?ia portal-justitie.ro orice date cu caracter personal, prin aceasta v? da?i acordul ca portal-justitie.ro, în scopul ?i pe durata determinat? de specificul tranzac?iei, s? înregistreze aceste date ?i s? le administreze.

portal-justitie.ro utilizeaz? informa?iile personale pentru o mai bun? întelegere a nevoilor dumneavoastr?, pentru a v? ajuta s? finaliza?i tranzac?ii sau comenzi, de a comunica, pentru a v? oferi servicii ?i suport, pentru a v? ?ine la curent cu serviciile furnizate ?i cu ofertele speciale ?i de sezon. Ocazional, folosim informa?iile furnizate pentru a lua legatura cu dumneavoastr? în scopul unor cercet?ri referitoare la serviciile furnizate de noi, în scopul de a optimiza serviciile oferite ?i de a fi pe m?sura exigen?elor dumneavoastr?. Respect?m caracterul privat ?i securitatea informa?iei furnizate atunci când utiliza?i acest website, inclusiv a datelor cu caracter privat, scop în care aplic?m prezenta politic? de confiden?ialitate.

 1. Inregistrarea Datelor

Pentru vizualizarea informa?iilor puse la dispozi?ie pe website-ul portal-justitie.ro nu este necesar? oferirea datelor personale, îns? pentru utilizarea serviciilor de rezerv?ri online, cariere, abonare Newsletter ?i contactare sunt necesare anumite date personale.

 1. Utilizarea datelor

portal-justitie.ro utilizeaz? datele personale puse la dispozitie, îns? nu în exclusivitate, în urm?toarele scopuri: onorarea comenzilor de rezerv?ri online, comunicarea de informa?ii despre noile produse, servicii ?i oferte speciale, etc. Datele c?r?ii de credit / debit sunt utilizate exclusiv pentru prelucrarea pl??ilor autorizate prin serviciul de rezerv?ri online.

 1. Securitatea datelor

Pentru evitarea utiliz?rii f?r? drept a datelor personale, portal-justitie.ro utilizeaz? proceduri interne ?i tehnologii de securitate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate din website-ul portal-justitie.ro

Site-ul nostru poate con?ine leg?turi spre alte pagini de web, în afara controlului nostru. Dac? accesa?i aceste linkuri ve?i accesa pagini de web ce pot avea politici de confiden?ialitate diferite de cele ale portal-justitie.ro.

 1. Informare

Nu sunte?i obligat(?) s? ne furniza?i datele dumneavoastr? în scopurile men?ionate la articolul 1 de mai sus. Pentru datele furnizate de dumneavoastr? prin intermediul acestui site, asigur?m administrarea acestora în condi?ii de siguran?? ?i v? garant?m drepturile prev?zute de Legea 677/2001 privind protec?ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circula?ie a acestora ?i de Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal ?i protec?ia vie?ii private în sectorul comunica?iilor electronice (dreptul de acces, de interven?ie, de a nu fi supus(?) unei decizii individuale, de a v? adresa justi?iei, de a v? opune în viitor prelucr?rii ?i de a solicita ?tergerea lor. Pentru exercitarea acestor drepturi ne puteti scrie la urm?toarea adres?: contact@portal-justitie.ro.

 1. Legisla?ie

Respect?m cerin?ele Legii nr. 677/2001 pentru protec?ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ?i libera circula?ie a acestor date, modificat? ?i completată de Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal ?i protec?ia vie?ii private în sectorul comunica?iilor electronice. Prezenta politic? de confiden?ialitate se supune legisla?iei române în vigoare. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabil?, în termen de 30 de zile lucr?toare de la înregistrarea reclama?iei la sediul nostru. În cazul în care nu se poate ajunge la o in?elegere în termenul precizat anterior, va fi considerat? competen?a instan?ei judec?tore?ti din Bucure?ti.

Folosirea Site–ului ?i Acordul privind informa?iile con?inute în acesta

V? RUG?M S? CITI?I CU ATEN?IE TERMENII ?I CONDI?IILE DE FOLOSIRE PREZENTATE MAI JOS ÎNAINTE DE A FOLOSI SAU DE A OB?INE ORICE MATERIALE, INFORMA?II, PRODUSE SAU SERVICII prin intermediul portal-justitie.ro. ACCESÂND portal-justitie.ro, V? ANGAJA?I S? ACCEPTA?I, F?R? LIMITARE SAU CALIFICARE, TO?I ACE?TI TERMENI ?I CONDI?II DE UTILIZARE. Dac? nu accepta?i ace?ti Termeni ?i Condi?ii v? rug?m s? p?r?si?i site-ul portal-justitie.ro.

 1. TERMENI DE UTILIZARE

Acest Acord stabile?te folosirea de c?tre dumneavoastr? a site-ului de Internet localizat la adresa http://portal-justitie.ro (denumit în continuare „Site-ul”) ?i se constituie între portal-justitie.ro SA (denumit? în continuare „al nostru”, „nou?”, sau „noi”) ?i dumneavoastr?, ac?ionând din partea dumneavoastr? sau a unui cump?r?tor, membru sau furnizor în numele c?ruia v-a?i înregistrat (denumit în continuare „Dumneavoastr?”). Prin folosirea, vizionarea, transmiterea, re?inerea, stocarea ?i / sau utilizarea site-ului, a serviciilor sau a func?iilor oferite în sau de site, sau a con?inutului site-ului, în orice modalitate, dumneavoastr? sunte?i de acord cu fiecare dintre termenii ?i condi?iile prezentate în continuare, ?i cu toate acestea împreun?, ?i renun?a?i la orice drept de a reclama ambiguitate sau eroare în prezentul Acord. Ne rezerv?m dreptul, la unica ?i absoluta noastr? discre?ie, s? schimb?m, s? modific?m, s? ad?ug?m sau s? ?tergem p?r?i ale acestor termeni în orice moment, f?r? nici o notificare, ?i, în m?sura în care nu se prevede altfel, aceste modific?ri vor deveni efective imediat; ca atare v? rug?m s? verifica?i periodic schimb?rile în ace?ti termeni. Faptul c? ve?i continua s? folosi?i site-ul dup? efectuarea modific?rilor la acest Acord va însemna c? accepta?i aceste modific?ri. Dumneavoastr? ?i portal-justitie.ro sunte?i contractori independen?i ?i nici o agen?ie, parteneriat, companie mixt?, rela?ie angajat – angajator nu este urm?rit? ?i nu se va crea prin acest Acord.

 1. ELIGIBILITATE

Site-ul este disponibil doar pentru persoane fizice sau juridice care pot încheia contracte valabile în conformitate cu legisla?ia aplicabil?. În mod nelimitat site-ul ?i serviciile oferite de site nu sunt disponibile pentru minori.

Site-ul ?i materialele localizate în sau prin site sunt furnizate de noi numai în scopuri de informare, în sensul c?, prin furnizarea acestor materiale, noi nu ne angaj?m s? furniz?m servicii sau consultan?? de natur? juridic? sau de alt? natur?. Informa?ia con?inut? în sau prin site se bazeaz? pe surse considerate ca fiind exacte ?i credibile, iar noi am efectuat demersuri rezonabile pentru a asigura corectitudinea informa?iilor. Cu toate acestea, nu ne angaj?m s? garant?m aceast? corectitudine. Aceste materiale au fost preg?tite pentru dvs de c?tre personalul nostru precum ?i de alte persoane.

 1. COPYRIGHT

Acest Site, inclusiv fiecare dintre modulele sale, este proprietatea înregistrat? a lui portal-justitie.ro. Acest site ?i con?inutul prezentat în acest site, nu poate fi copiat, reprodus, republicat, înc?rcat, postat, modificat, transmis sau distribuit f?r? permisiunea lui portal-justitie.ro, cu excep?ia faptului c? dumneavoastr? pute?i desc?rca, prezenta sau imprima o copie a materialelor prezentate în acest site folosind un singur calculator, exclusiv pentru folosin?a dumneavoastr? necomercial?. Folosirea neautorizat? a acestui site ?i / sau a materialelor con?inute în acest site poate înc?lca legea copyrightului, a m?rcilor comerciale, legile privind proprietatea intelectual? sau alte legi. Dumneavoastr? trebuie s? re?ine?i orice note privind copyrightul ?i m?rcile comerciale, inclusiv orice alte note privind proprietatea, con?inute în materiale. Folosirea acestor materiale pe orice alt web site sau în orice alt? re?ea computerizat? este interzis?.

 1. TRANSMITEREA DE INFORMA?II DE C?TRE UTILIZATOR / USER SUBMISSIONS

Prin transmiterea oric?ror idei, comentarii, sugestii sau alte informa?ii c?tre noi referitoare la îmbun?t??irea site-ului ?i / sau serviciilor legate de site (denumite în continuare „transmiterea”), dumneavoastr? accepta?i c? astfel de transmiteri vor fi considerate ?i vor r?mâne proprietatea lui portal-justitie.ro. Nici o transmitere nu va reprezenta nici o obliga?ie de confiden?ialitate din partea lui portal-justitie.ro ?i portal-justitie.ro nu va fi obligat? s? fac? public? nici o transmitere.

portal-justitie.ro va de?ine toate drepturile legate de transmiteri ?i va avea dreptul s? foloseasc? transmiterea f?r? restric?ie, pentru orice scop, fie el comercial sau de alt? natur?, f?r? nici o compensa?ie c?tre dumneavoastr?. Dumneavoastr? de asemenea garanta?i c? de?in?torul oric?rui drept, inclusiv de drepturi morale, în contextul de fa??, a renun?at complet ?i efectiv la toate aceste drepturi ?i v-a transmis dumneavoastr?, în mod valid ?i irevocabil, dreptul de a transmite drepturile de proprietate lui portal-justitie.ro.

 1. CON?INUTUL LEGAT DE SITE

Leg?turile c?tre alte site-uri pe care le consider?m ca fiind de interes pentru dumneavoastr? v? sunt puse la dispozi?ie, pentru confortul dumneavoastr?. Prin punerea la dispozi?ie a acestor leg?turi noi nu aprob?m sau nu recomand?m aceste site-uri sau materialele con?inute sau serviciile oferite de ele, ?i nu suntem r?spunz?tori pentru aceste materiale, servicii sau pentru alte situa?ii în leg?tur? cu sau provenite din orice alt site.

Pot exista leg?turi c?tre alte site-uri, aflate în paginile site-ului nostru, care v? pot scoate afar? din site. Acesta include leg?turi c?tre advertiseri, sponsori ?i parteneri care pot folosi logo-ul nostru ca parte a unui acord de co-branding. Aceste alte site-uri pot trimite propriile lor COOKIES c?tre utilizatori, pot colecta date, solicita informa?ii, sau pot con?ine informa?ii pe care le ve?i putea g?si ca fiind nepotrivite sau ofensive. În plus, advertiserii de pe site pot trimite c?tre utilizatori COOKIES pe care noi nu le putem controla. Ne rezerv?m dreptul de a dezactiva leg?turi din partea oric?rui ter? c?tre site. Nu uita?i c? ori de câte ori transmite?i informa?ii online, aceste informa?ii pot fi colectate ?i folosite de persoane necunoscute. Nu putem garanta securitatea niciunei informa?ii pe care o ob?ine?i online; pute?i face aceasta pe propriul risc.

portal-justitie.ro poate utiliza cookie-uri atunci când utilizatorul navigheaz? pe acest site. Aceste cookie-uri pot fi activate de portal-justitie.ro sau de c?tre o ter?? parte contractat? de c?tre portal-justitie.ro pentru servicii de m?surare ?i evaluare. Cookie-urile sunt fi?iere trimise browser-ului prin intermediul unui server de web în scopul înregistr?rii activit??ii utilizatorului în timpul navig?rii pe website. Cookie-urile utilizate de site sunt asociate doar cu utilizatori anonimi si calculatoarele acestora, ceea ce înseamn? c? cookie-urile nu con?in nici un fel de date personale ale utilizatorilor. Utilizarea cookie-urilor înseamn? c? serverul pe care este g?zduit site-ul poate recunoa?te browser-ul web folosit de c?tre utilizator, cu scopul de a face navigarea mai simpl? ?i permi?ând, de exemplu, utilizatorilor care s-au înregistrat în prealabil în zonele de acces, serviciile, promo?iile sau concursurile rezervate exclusiv utilizatorilor înregistra?i f?r? a fi nevoie de a furniza datele acestora de înregistrare la fiecare vizit?. Cookie-urile sunt de asemenea utilizate pentru a m?sura num?rul de utilizatori ?i parametrii de trafic web, precum ?i pentru a controla progresul ?i num?rul de acces?ri. Utilizatorul are posibilitatea de a-?i configura browser-ul, astfel încât acesta va fi informat cu privire la primirea de cookie-uri ?i poate preveni instalarea acestestora pe calculatorul s?u. V? rug?m s? consulta?i instruc?iunile ?i manualele de utilizare ale browser-ului dvs pentru informa?ii mai detaliate. Pentru a utiliza site-ul, utilizatorul nu are nevoie s? permit? instalarea de cookie-uri trimise de site sau de o parte ter?? care ac?ioneaz? în numele portal-justitie.ro, f?r? a aduce atingere necesit??ii utilizatorului de a începe o sesiune nou? pentru fiecare serviciu care necesit? o înregistrare prealabil? sau autentificare.

 1. ACT DE RENUN?ARE, EXCLUDEREA GARAN?IEI

DUMNEAVOASTR? SUNTE?I DE ACORD C? FOLOSI?I SITE-UL PE PROPRIUL DUMNEAVOASTR? RISC. SITE-UL ?I ORICE INFORMA?IE, CON?INUT ?I / SAU MATERIAL LEGATE DE ACESTA SUNT FURNIZATE PE BAZA PRINCIPIULUI „A?A CUM ESTE”, F?R? GARAN?II DE VREUN FEL. portal-justitie.ro NU OFER? NICI O GARAN?IE, FIE EXPRES FIE IMPLICIT, INCLUZÂND DAR F?R? A SE LIMITA LA: GARAN?IA TITLULUI SAU GARAN?II DE COMERCIALITATE; FITNESS ÎN FAVOAREA UNUI ANUME SCOP; NON-INFRINGEMENT; ACELEA CARE REIES DIN STATUT SAU DIN ORICE ALT? LEGISLA?IE SAU ÎN CURSUL FOLOSIRII SAU UTILIZ?RII COMERCIALE; ALTELE DECÂT ACELE GARAN?II CARE SUNT IMPUSE ?I CARE NU POT FI EXCLUSE, RESTRIC?IONATE SAU MODIFICATE ÎN CONFORMITATE CU LEGILE APLICABILE ACESTUI ACORD.

NICI O DECLARA?IE ORAL? SAU VREO CORESPONDEN?? SCRIS? SAU VREO INFORMA?IE FURNIZAT? DE portal-justitie.ro NU VA CREA O GARAN?IE DE NICI UN FEL, ?I DUMNEAVOASTR? NU TREBUIE S? V? BAZA?I PE NICI O ASTFEL DE DECLARA?IE SAU INFORMA?IE.

TRANSMISIILE ELECTRONICE, INCLUSIV INTERNETUL, SUNT MEDII PUBLICE, ?I ORICE FOLOSIRE A ACESTOR MEDII SUNT PUBLICE ?I NU PRIVATE. INFORMA?IILE LEGATE DE SAU DECURGÂND DIN ASTFEL DE MEDII SUNT PUBLICE ?I NU SUNT INFORMA?II PERSONALE SAU PRIVATE.

Ne declin?m orice responsabilitate fa?? de acurate?ea, con?inutul sau disponibilitatea informa?iilor g?site pe site-uri care au leg?tur? cu site-ul. P?r?ile nu sunt responsabile pentru proasta func?ionare a telefoanelor, re?elelor de electricitate, re?elelor electronice, a re?elelor, a Internetului, a calculatoarelor, a elementelor de hardware sau de software, pentru c?derea, întârzierea sau dificult??ile acestora, pentru mesajele po?tale, de email, conexiunile ori intr?rile pierdute, furate, ilizibile, incomplete, deformate, mutilate, sau pentru taxele po?tale legate de acestea, pentru securitatea fiec?reia ?i a tuturor celor enumerate. Mai mult, P?r?ile nu sunt responsabile pentru incorectitudinea ?i inacurate?ea informa?iilor intrate, fie c? sunt cauzate de utilizatorii de Internet fie de oricare dintre echipamentele sau programele asociate cu sau utilizate de site fie de erori umane care pot ap?rea în procesarea oric?rei informa?ii legate de site.

Dumneavoastr? sunte?i de acord c? P?r?ile nu sunt responsabile în orice mod pentru r?nirea, pierderea sau prejudicierea calculatorului dumneavoastr? sau pentru interceptarea sau folosirea informa?iilor de pe cardul de credit, legat de sau rezultând din folosirea site-ului sau a oric?ror site-uri, servicii sau materiale legate sau conectate ?i de asemenea nu sunt r?spunz?toare în nici un fel pentru r?nirea, pierderea, reclama?ia sau prejudicierea legat? de sau rezultând din orice parte a site-ului care opereaz? sau nu opereaz? pe calculatoare sau pe re?ele folosite de dumneavoastr? sau comunicând cu asemenea calculatoare sau re?ele.

Site-ul poate s? con?in? incorectitudini tehnice sau gre?eli ori omisiuni tipografice. portal-justitie.ro nu este r?spunz?toare pentru nici o eroare de natur? tipografic?, fotografic?, tehnic? sau legat? de pre?uri (incluzând, dar f?r? limitare la pre?uri gre?ite ale hotelurilor) care apar listate pe site-ul nostru. portal-justitie.ro î?i rezerv? dreptul de a face modific?ri, corec?ii ?i / sau îmbun?t??iri ale site-ului ?i ale produselor sau programelor descrise în astfel de informa?ii, în orice moment, f?r? vreo notificare.

Ne rezerv?m dreptul de a anula sau de a modifica rezerv?ri atunci când se dovede?te c? un client este angajat în activit??i frauduloase sau nepotrivite sau în circumstan?e din care reiese c? rezervarea con?ine sau rezult? dintr-o gre?eal? sau dintr-o eroare.

 1. DESP?GUBIRE

Dumneavoastr? sunte?i de acord s? desp?gubi?i pe portal-justitie.ro ?i subsidiarele, afiliatele, directorii, agen?ii ?i angaja?ii s?i, absolvi?i de orice plângere sau cerere, incluzând onorarii avoca?iale rezonabile, f?cute de o ter?? parte legat de sau rezultând dintr-o înc?lcare de c?tre dumneavoastr? a prezentului acord sau a documentelor pe care le încorporeaz?, sau violarea de c?tre dumneavoastr? a oric?rei legi sau a drepturilor unei ter?e p?r?i. Faptul c? portal-justitie.ro nu ac?ioneaz? în leg?tur? cu înc?lc?ri f?cute de dumneavoastr? sau de al?ii nu înseamn? c? renun?? la drepturile sale de a ac?iona în ceea ce prive?te înc?lc?ri similare sau subsecvente.

Dumneavoastr? sunte?i integral r?spunz?tor pentru men?inerea confiden?ialit??ii parolei ?i contului dumneavoastr? ?i pentru toate activit??ile care au leg?tur? cu contul dumneavoastr?.

În situa?ia în care este f?cut? orice Plângere sau orice ac?iune sau procedur? este declan?at? împotriva P?r?ilor Desp?gubite, sau a oric?reia dintre ele, decurgând din sau în leg?tur? cu acest Acord, oricare dintre aceste P?r?i poate, printr-o notificare rezonabil? c?tre dumneavoastr?, s? v? cear? ca, pe propriile dumneavoastr? cheltuieli, s? se opun? acelei plângeri sau s? preia ap?rarea în leg?tur? cu acea ac?iune sau procedur? ?i s? angajeze consilieri pentru acest scop, consilieri care vor fi aproba?i în prealabil în scris de Partea Desp?gubit?, aprobarea care va trebui s? fie dat? obligatoriu în cazul unor consilieri care ac?ioneaz? în folosul ap?r?torilor dumneavoastr? angaja?i într-o astfel de ap?rare sau rezisten??.

Dumneavoastr? ve?i colabora cu noi în ap?rarea împotriva oric?rei Plângeri. Ne rezerv?m dreptul ca, pe propriile dumneavoastr? cheltuieli, s? ne asum?m în mod exclusiv ap?rarea ?i controlul oric?rei chestiuni care face obiectul de desp?gubire din partea dumneavoastr?.

 1. LIMITAREA R?SPUNDERII

NICI NOI ?I NICI VREUNA DIN SUBSIDIARELE, DIVIZIILE, AFILIATELE, AGEN?II, REPREZENTAN?ELE NOASTRE NU VOR FI R?SPUNZ?TOARE FA?? DE DUMNEAVOASTR? SAU FA?? DE NIMENI ALTCINEVA PENTRU NICI O PIERDERE SAU R?NIRE SAU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, CONSECVEN?IALE, SPECIALE, PUNITIVE SAU SIMILARE, DECURGÂND DIN ACCESUL SAU DIN UTILIZAREA DE C?TRE DUMNEAVOASTR? A SITE-ULUI, SAU DIN INABILITATEA DUMNEAVOASTR? DE A ACCESA WEBSITE-UL SAU ORICE MATERIALE, OPINII SAU RECOMAND?RI ALE TER?ILOR POSTATE PE WEBSITE. ACEAST? LIMITARE DAC? R?SPUNDEREA SE BAZEAZ? PE CONTRACT, CULP?, NEGLIJEN??, R?SPUNDERE STRICT? SAU PE ORICE ALT? BAZ?, FIE ?I DAC? NOI AM FI FOST ANUN?A?I DESPRE POSIBILITATEA UNEI ASEMENEA DAUNE.

ÎN JURISDIC?IILE ÎN CARE NU SE PERMITE EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR INCIDENTALE SAU CONSECVEN?IALE, R?SPUNDEREA NOASTR? ÎN ASTFEL DE JURISDIC?II VA FI LIMITAT? LA LIMITA PERMIS? DE LEGE.

DUMNEAVOASTR? RENUN?A?I LA ORICE ?I LA TOATE PLÂNGERILE ÎMPOTRIVA NOASTR? ?I A SUBSIDIARELOR, DIVIZIILOR, AFILIATELOR, AGEN?ILOR ?I REPREZENTAN?ILOR NO?TRI, CARE DECURG DIN FOLOSIREA DE C?TRE DUMNEAVOASTR? A WEBSITE-ULUI SAU A ORIC?ROR MATERIALE, OPINII SAU RECOMAND?RI F?CUTE PE SITE DE TER?E PERSOANE.

 1. ELIBERARE

PRIN UTILIZAREA SITE-ULUI, TO?I UTILIZATORII FAC CUNOSCUT ?I SUNT DE ACORD C? P?R?ILE DESP?GUBITE SUNT ELIBERATE, DESC?RCATE ?I CONSIDERATE NEVINOVATE DE ?I NU SUNT RESPONSABILE PENTRU ORICE R?SPUNDERE ÎN CEEA CE PRIVE?TE TOATE ASPECTELE LEGATE DE SITE (INCLUZÂND DAR F?R? A SE LIMITA LA ORICE ÎMBOLN?VIRE, PIERDERE, LITIGIU, R?NIRE FIZIC?, MOARTE, DAUNE ADUSE PROPRIET??II, ?I PLÂNGERI BAZATE PE DREPTURI DE PUBLICITATE, DEF?IMARE, SAU ÎNC?LCAREA VIE?II PRIVATE, ONORARII REZONABILE ALE AVOCA?ILOR ?I CHELTUIELI DE JUDECAT?) CARE POT AP?REA DIN UTILIZAREA SITE-ULUI SAU ACCEPTAREA, POSESIA, FOLOSIREA SAU FOLOSIREA GRE?IT? A INFORMA?IILOR, MATERIALELOR, SERVICIILOR SAU PRODUSELOR LEGATE DE ACESTEA SAU DOBÂNDITE DE LA ACESTEA. NE REZERV?M DREPTUL CA, ORICÂND ?I F?R? NICI O R?SPUNDERE, S? RESTRIC?ION?M SAU S? REFUZ?M ACCESUL ORICUI LA SITE ?I LA SERVICIILE, CON?INUTUL, MATERIALELE ?I FUNC?IILE SALE. NE REZERV?M DE ASEMENEA DREPTUL DE A SOLICITA ORICE FORM? DE SCUTIRE DE TAXE VAMALE, INCLUSIV DAR F?R? LIMITARE LA ONORARII AVOCA?IALE ÎN CONEXIUNE CU ACTIVIT??I FRAUDULOASE SAU ILEGALE, AFLATE ÎN LEG?TUR? CU FOLOSIREA SITE-ULUI.

Dumneavoastr? accepta?i c? exist? o posibilitate ca, subsecvent execut?rii acestui Acord, dumneavoastr? s? descoperi?i fapte sau plângeri care erau necunoscute la momentul la care a fost efectuat prezentul Acord, ?i care, dac? ar fi fost cunoscute la acel moment ar fi afectat decizia de a executa prezentul Acord. Dumneavoastr? declara?i ?i accepta?i c?, în sensul prezentului Acord, ?i al eliber?rii con?inute în aceast? sec?iune a Acordului, dumneavoastr? nu v? asuma?i nici un risc legat de astfel de fapte necunoscute ?i de astfel de plângeri necunoscute ?i nea?teptate.

 1. ACCES ?I INTERFEREN?E

Dumneavoastr? nu ve?i folosi nici o metod? de a copia Site-ul sau con?inutul sau informa?iile (inclusiv Informa?iile) con?inute de acesta f?r? consim??mântul nostru prealabil scris. Dumneavoastr? sunte?i de acord s? nu folosi?i nici un aparat sau program sau metod? care s? interfereze sau s? încerce s? interfereze cu func?ionarea corect? a Site-ului sau a oric?rei tranzac?ii care se efectueaz? prin Site. Dumneavoastr? sunte?i de acord s? nu copia?i, reproduce?i, altera?i, modifica?i, crea?i lucr?ri derivate, sau s? prezenta?i în public orice element de con?inut al Site-ului f?r? consim??mântul prealabil scris al nostru sau al unei ter?e p?r?i.

Informa?ia pe care ne-o furniza?i dumneavoastr? nou? (i) trebuie s? nu con?in? nici un virus, „Cai Troieni”, viermi, bombe logice sau alte metode de programare pentru calculatoare care au ca scop deteriorarea, interferen?a cu scop de a afecta, interceptarea sau exproprierea oric?rui sistem, date sau informa?ii ?i (ii) nu vor crea r?spundere pentru noi sau nu vor cauza pierderi (în tot sau în parte) pentru serviciile ISP-urilor noastre sau a altor furnizori.

 1. ÎNCETARE

Ace?ti termeni sunt în vigoare pân? la încetarea Acordului, de c?tre oricare Parte. Dumneavoastr? pute?i înceta ace?ti termeni în orice moment prin deconectarea de la folosirea Site-ului ?i prin distrugerea tuturor materialelor ob?inute din orice ?i din toate site-urile legate ?i a tuturor documentelor aflate în leg?tur? ?i a tuturor copiilor ?i a instal?rilor acestora, fie c? sunt f?cute în conformitate cu termenii Acordului, fie în orice alt mod. Accesul dumneavoastr? la Site poate înceta imediat f?r? notificare din partea noastr? dac?, la discre?ia noastr? proprie ?i absolut?, apreciem c? dumneavoastr? nu v? conforma?i termenilor ?i prevederilor din acest Acord.

 1. LEGEA APLICABIL?

Dumneavoastr? va trebui s? v? conforma?i tuturor legilor, statutelor, ordonan?elor ?i reglement?rilor aplicabile referitoare la folosirea de c?tre dumneavoastr? a Site-ului ?i la solicitarea de c?tre dumneavoastr? de oferte de achizi?ionare ?i / sau de vânzare de produse ?i / sau servicii. Orice litigii decurgând din sau legate de Site vor fi guvernate de legea român? aplicabil? contractelor în vigoare ?i vor fi solu?ionate integral în România. Folosirea Site-ului este neautorizat? în orice jurisdic?ie care nu are ca efect aplicarea tuturor prevederilor acestor Termeni, incluzând, f?r? limitare, acest paragraf. Dumneavoastr? sunte?i de acord c? orice ac?iune în justi?ie decurgând din sau în leg?tur? cu termenii prezentului Acord va fi introdus? la instan?ele de judecat? din România.

 1. COMUNICARE

Întreb?ri sau comentarii referitoare la Site ?i la informa?ii con?inute în Site pot fi transmise la contact@portal-justitie.ro. Orice comunicare sau material transmis nou? prin Site sau Internet email este transmis pe baze non – confiden?iale.