Politica de confidentialitate

Con?inut

 1. Introducere
 2. Alte Servicii
 3. Cine suntem noi?
 4. Cine e?ti tu?
 5. Angajamentul Nostru
 6. Schimb?ri
 7. Întreb?ri ?i solicit?ri
 8. Informa?iile Tale
 1. Care sunt drepturile tale?
 2. Întreb?ri, solicit?ri ?i exercitarea drepturilor

1. Introducere

Î?i mul?umim pentru interesul fa?? de compania noastr?, produsele ?i/sau serviciile. Când intri într-o rela?ie de orice fel cu noi, ne încredin?ezi informa?iile tale.

Scopul acestei Politici de confiden?ialitate este s? î?i explice ce date prelucr?m, de ce le prelucr?m ?i ce facem cu ele. Î?i lu?m în serios confiden?ialitatea ?i nu vindem niciodat? liste sau adrese de e-mail. Fiind pe deplin con?tien?i de faptul c? informa?iile personale î?i apar?in, facem tot posibilul s? le stoc?m în siguran?? ?i s? le prelucr?m cu aten?ie. Nu oferim informa?ii unor p?r?i ter?e f?r? a te informa. Aceste informa?ii sunt importante. Sper?m s? le cite?ti cu aten?ie.

Aceast? not? te informeaz? despre informa?iile pe care le proces?m în leg?tur? cu tine în rela?ie cu organiza?ia noastr?. În colectarea acestor informa?ii, noi ac?ion?m în calitate de operator ?i, prin lege, suntem obliga?i s? î?i furniz?m informa?ii despre noi, despre motivul ?i modul în care folosim datele tale ?i despre drepturile pe care le ai asupra datelor tale.

2. Alte Servicii

Aceast? Politic? de confiden?ialitate nu acoper? aplica?iile ?i site-urile altor ter?i la care po?i ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Acest lucru excedeaz? controlului nostru. Te încuraj?m s? examinezi Politica de confiden?ialitate de pe orice site ?i/sau aplica?ie înainte de a furniza date personale.

3. Cine suntem noi?

Balalau I. Constantin Intreprindere Individuala, cu sediul în Str. V?leni, nr. 50
Ploi?ti, Prahova, România, înregistrat? la Registrul Comer?ului sub nr. J29/141/30.01.2014, cod fiscal 32724885, e-mail contact@portal-justitie.ro

4. Cine e?ti tu?

Potrivit legisla?iei, tu, persoana fizic? beneficiar? a serviciilor noastre sau persoana aflat? într-o rela?ie de orice fel cu compania noastr?, e?ti o „persoan? vizat?”, adic? o persoan? fizic? identificat? sau identificabil?. Pentru a fi complet transparen?i în privin?a prelucr?rii de date ?i pentru a-?i permite s? î?i exerci?i cu u?urin??, în orice moment, drepturile, am implementat m?suri pentru a facilita comunicarea dintre noi.

5. Angajamentul Nostru

Protec?ia informa?iilor tale personale este foarte important? pentru noi. De aceea, ne-am luat angajamentul s? respect?m legisla?ia european? ?i na?ional? privind protec?ia datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (EU) 679/2016, cunoscut ?i sub denumirea de GDPR ?i urm?toarele principii:

 • Legalitate, echitate ?i transparen??

Prelucr?m datele tale legal ?i corect. Suntem întotdeauna transparen?i în privin?a informa?iilor pe care utiliz?m, iar tu e?ti informat corespunz?tor.

 • Controlul î?i apar?ine

În limitele legii, î?i oferim posibilitatea de examina, modifica, ?terge datele personale pe care le-ai împ?rt??it cu noi ?i de a-?i exercita celelalte drepturi.

 • Integritatea datelor ?i limitarea scopului

Utiliz?m datele numai în scopurile descrise la momentul colect?rii sau în noi scopuri compatibile cu cele ini?iale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legisla?ia. Lu?m m?suri rezonabile pentru a ne asigura c? datele personale sunt corecte, complete ?i actualizate.

 • Securitate

Am implementat m?suri rezonabile de securitate ?i criptare, astfel încât s? î?i protej?m cât mai bine informa?iile. Cu toate acestea, re?ine faptul c? niciun site web, nicio aplica?ie ?i nicio conexiune la internet nu este complet sigur?.

6. Schimb?ri

Putem schimba aceast? Politic? de confiden?ialitate în orice moment. Toate actualiz?rile ?i modific?rile prezentei Politici sunt valabile imediat dup? notificare, pe care o vom realiza prin afi?are pe site ?i/sau notificare pe e-mail.

7. Întreb?ri ?i solicit?ri

Dac? ai întreb?ri sau nel?muriri cu privire la prelucrarea datelor tale sau dore?ti s? î?i exerci?i drepturile legale în leg?tur? cu datele pe care le de?inem sau dac? ai îngrijor?ri cu privire la modul în care trat?m orice problem? de confiden?ialitate, ne po?i scrie la adresa de e-mail: contact@portal-justitie.ro.

8. Informa?iile Tale

8.1. Ce fel de informa?ii colect?m despre tine?

Când te afli într-o rela?ie de orice fel cu noi, este posibil s? ne dai sau s? primim din alte surse informa?ii incluzând:

 • Numele
 • Telefonul
 • Vârsta
 • Adresa de e-mail
 • Data na?terii
 • Sexul
 • Interesele ?i preferin?ele
 • Adresa
 • Informa?ii despre produsele ?i serviciile achizi?ionate

Este posibil s? colect?m date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum:

 • Adresa IP
 • Navigatorul de internet
 • Anun?urile pe care ai dat click
 • Loca?ia
 • Paginile web pe care le accesezi pe site-ul nostru

8.2. De ce colect?m aceste informa?ii?

Colect?m informa?iile tale în scopuri determinate ?i legitime care includ, dar nu se limiteaz? la urm?toarele:

 • Pentru a-?i r?spunde la întreb?ri ?i solicit?ri;
 • În scop de marketing, îns? doar în situa?ia în care avem consim??mântul t?u prealabil;

8.3. Care este temeiul legal pentru prelucrare?

 • ?i-ai dat consim??mântul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Re?ine c? î?i po?i retrage în orice moment consim??mântul prin urmarea instruc?iunilor de dezabonare („unsubscribe”) din fiecare e-mail sau prin transmiterea unei cereri scrise la adresa de e-mail contact@portal-justitie.ro

8.4. Cât timp stoc?m datele?

Stoc?m datele cu caracter personal doar pe perioada necesar? îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la încetarea contractului sau ultima interac?iune cu noi.

Dup? încheierea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau ?terse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare ?tiin?ific?, istoric? sau statistic?.

Re?ine faptul c? în anumite situa?ii expres reglementate, stoc?m datele pe perioada care ne este impus? de lege.

8.5. Cum partaj?m informa?iile tale cu ceilal?i?

Putem dezv?lui datele tale, respectând legea aplicabil?, partenerilor de afaceri sau altor ter?i. Depunem în permanen?? eforturi rezonabile pentru a ne asigura c? ace?ti ter?i au implementate m?suri adecvate de protec?ie ?i securitate. Cu ace?ti ter?i avem clauze contractuale astfel încât datele tale s? fie protejate. Te vom informa cu privire la identitatea acestor companii înainte de transmitere sau într-un termen rezonabil ?i ne vom asigura c? orice transfer este legitim, având la baz? consim??mântul t?u sau alt temei juridic.

De exemplu, am putea furniza datele tale c?tre alte companii, precum furnizorii de servicii IT sau telecomunica?ii, contabilitate, servicii juridice ?i al?i ter?i cu care avem o rela?ie contractual?. Ace?ti ter?i sunt selecta?i cu o grij? deosebit? astfel încât datele tale s? fie prelucrate doar în scopurile pe care noi le indic?m.

De asemenea, am putea partaja datele tale c?tre parteneri de afaceri ca urmare a unui efort comun de a oferi un produs sau un serviciu.

De?i pu?in probabil, am putea vinde în viitor afacerea sau o parte a afacerii, situa?ie care va include transferul datelor tale.

Putem transmite datele ?i altor p?r?i având consim??mântul sau potrivit instruc?iunilor tale.

Vom putea, de asemenea, furniza informa?iile tale cu caracter personal ?i c?tre parchet, poli?ie, instan?ele judec?tore?ti ?i alte organe abilitate ale statului, în baza ?i în limitele prevederilor legale ?i ca urmare a unor cereri expres formulate.

Ne vom asigura, în limite rezonabile, c? datele tale nu p?r?sesc Spa?iul Economic European, îns?, în m?sura în care vom transfera date c?tre state din afara SEE, ne vom asigura, în toate cazurile, c? transferurile sunt legitime, având la baza consim??mântul t?u explicit sau alt temei legal.

9. Care sunt drepturile tale?

Drepturile tale conform Regulamentului GDPR sunt urm?toarele:

 • Dreptul de retragere a consim??mântului
 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale
 • Dreptul de acces asupra datelor
 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete
 • Dreptul de ?tergere („dreptul de a fi uitat”)
 • Dreptul la restric?ionarea prelucr?rii
 • Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre tine c?tre alt operator
 • Dreptul de a te opune prelucr?rii datelor
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automat?, inclusiv crearea de profiluri
 • Dreptul de a te adresa justi?iei
 • Dreptul de o plângere în fa?a unei Autorit??i de Supraveghere

Te rug?m s? re?ii c?:

 • Î?i po?i retrage consim??mântul pentru marketing direct în orice moment prin urmarea instruc?iunilor de dezabonare din fiecare e-mail/sms sau alt mesaj electronic.
 • Dac? vrei s? î?i exerci?i drepturile, o po?i face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate ?i datate la adresa de e-mail: contact@portal-justitie.ro.
 • Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Exist? excep?ii, de aceea fiecare cerere primit? va fi analizat? astfel încât s? decidem dac? este întemeiat? sau nu. În m?sura în care cererea este întemeiat?, î?i vom facilita exercitarea drepturilor. Dac? cererea este neîntemeiat?, o vom respinge, îns? te vom informa asupra motivelor refuzului ?i asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere ?i de a te adresa justi?iei.
 • Vom încerca s? r?spundem solicit?rii în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în func?ie de diferite aspect, precum complexitatea cererii, num?rul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a te identifica într-un termen util.
 • Dac?, de?i depunem toate eforturile, nu reu?im s? te identific?m, iar tu nu ne furnizezi informa?ii suplimentare pentru a reu?i s? te identific?m, nu suntem obliga?i s? d?m curs solicit?rii.

10. Întreb?ri, solicit?ri ?i exercitarea drepturilor

Dac? ai întreb?ri sau nel?muriri cu privire la prelucrarea informa?iilor tale sau dore?ti s? î?i exerci?i drepturile legale sau ai orice alt? îngrijorare cu privire la confiden?ialitate, ne po?i scrie la adresa de e-mail: contact@portal-justitie.ro.